Informacja o wyborze oferty

Autor: innovo
Data: 02-07-2020 r.


Informacja z rozstrzygnięcia postępowania na :
przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli realizowanych w ramach projektu: partnerskiego „Innowacyjne kształcenie zawodowe w Zespole Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

Szczegóły w załączniku:

Zawiadomienie o wyborze oferty