Zaproszenie do składania ofert

Autor: innovo
Data: 23-02-2021 r.


Zapytanie ofertowe na dostarczenie podręczników i ćwiczeń z języka angielskiego na poziomy A1, A2 dla uczestników projektu „Angielski dobry na wszystko”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 , Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie Działanie 9.3 Podnoszenie kompetencji osób w obszarze TIK i języków obcych projekty konkursowe; wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego”.

 


Zawiadomienie o wyborze oferty

Informacja z rozstrzygnięcia postępowania na zapytanie ofertowe w sprawie dostarczenia podręczników i ćwiczeń do nauki języka angielskiego

Szczegóły w załączniku: