Innowacyjny model dualnego kształcenia branżowego w Zespole Szkół Technicznych w Strzyżowie

Autor: Innovo
Data: 15-07-2021 r.

Powiat Strzyżowski/Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie w partnerstwie z firmą "INNOVO" Innowacje w Biznesie Sp. z o. o. realizują projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

Więcej informacji na stronie: www.zs-strzyzow.itl.pl/index.php?html=projekt94