Bezpiecznie we własnym domu – usługi sąsiedzkie i teleopiekuńcze

Autor: Innovo
Data: 15-07-2021 r.

Gmina Brzozów w partnerstwie z "INNOVO" Innowacje w Biznesie realizują projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna; Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych
i zdrowotnych.

Więcej informacji na stronie: brzozow.pl/pomoc-sasiedzka/