Oficjalna strona firmy Innovo

Kurs służby przygotowawczej w służbie cywilnej

Opis szkolenia:

Kurs jest przeznaczony dla osób które podjęły pracę w urzędzie jednostki samorządu terytorialnego lub jednostek organizacyjnej JST. Ustawa o pracownikach samorządowych z 21 listopada 2008 r. wprowadziła obowiązek zorganizowania dla nowo zatrudnionych pracowników tzw. służby przygotowawczej. Kurs ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie pracownika do należytego wykonywania obowiązków służbowych. Kurs stanowi doskonałą okazję do teoretycznego przygotowania pracowników urzędów w trakcie odbywania służby przygotowawczej poprzez podejście do kursu w sposób jak najbardziej praktyczny, przystępny, oferując kompleksowe i jak najbardziej użyteczne informacje.

Cel szkolenia:

 • teoretyczne i praktyczne przygotowanie pracownika do należytego wykonywania obowiązków słuzbowych
 • podniesienie kwalifikacji pracowników zatrudnionych w administracji publicznej
 • podniesienie jakości funkcjonowania instytucji publicznej

Program szkolenia:

Finanse publiczne: 

 1. Przedmiotowe i podmiotowe ujęcie finansów publicznych.                      
 2. Zasady ogólne finansów publicznych.                  
 3. Nowe limity zadłużenia w sektorze finansów publicznych:
  • procedury ostrożnościowe i sanacyjne – niższe progi i nowy zakres;
  • formuła nowego wskaźnika zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego
 4. Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny.                            
 5. Zasady gospodarki finansowej w jednostkach samorządu terytorialnego w świetle nowej ustawy o finansach publicznych:
  • nowe regulacje dotyczące gospodarki poza budżetowej;
  • układ i treść budżetu JST;
  • termin uchwalenia budżetu JST;
  • zasady wykonywania budżetu samorządowego.
 6. Wieloletnia Prognoza Finansowa:
  • powiązania z budżetem rocznym.
  • limity wydatków, zobowiązań.
  • zmiany WPF – co uchwałą Rady Miasta a co Zarządzeniem Prezydenta Miasta.
 7. Dyscyplina finansów publicznych                           
 8. Naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Kodeks postępowania administracyjnego.

 1. Sprawa administracyjna.
 2. Organ prowadzący postępowanie administracyjne – właściwość i wyłączenia.
 3. Strony w postępowaniu administracyjnym.
 4. Zagadnienia „techniczno – procesowe”:
  • terminy w postępowaniu administracyjnym,
  • doręczenia w postępowaniu administracyjnym (doręczenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej- e-doręczenia),
  • wezwania oraz inne pisma w postępowaniu administracyjnym,
  • protokoły i adnotacje, metryka sprawy administracyjnej (obowiązek prowadzenia, wyłączenia, odpowiedzialność pracownika).
 5. Prowadzenie postępowania administracyjnego. 
 6. Rozstrzygnięcia w postępowaniu administracyjnym. Rola decyzji administracyjnej z uwzględnieniem decyzji wydanej w formie dokumentu elektronicznego. 
 7. Środki zaskarżania rozstrzygnięć administracyjnych:
  • odwołanie (wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy) oraz procedura samokontroli rozstrzygnięcia administracyjnego,
  • zasady postępowania odwoławczego,
  • zaskarżalność rozstrzygnięć administracyjnych do sądu administracyjnego.
 8. Postępowania szczególne w kodeksie postępowania administracyjnego:
  • postępowanie w sprawie rozstrzygania sporów o właściwość,
  • postępowanie w sprawie wydawania zaświadczeń,
  • postępowanie skargowe,
  • postępowanie wnioskowe.
 9. Wznowienie postępowania:
  • podstawy wznowienia,
  • terminy wznowienia,
  • właściwość organu,
  • sposoby zakończenia postępowania wznowieniowego.
 10. Stwierdzenie nieważności decyzji:
  • podstawy stwierdzenia nieważności,
  • właściwość organów,
  • sposoby zakończenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności.
 11. Opłaty i koszty.
 12. Zaświadczenia.

Ustawa Prawo zamówień publicznych.

 1. Zasady ogólne
  • akty wykonawcze do ustawy;
  • prawo unijne;
  • progi;
  • zamówienia publiczne do 14.000 Euro;
  • kiedy nie trzeba stosować ustawy PZP;
  • usługi objęte art. 5 - jak udzielać zamówień na te usługi;
  • definicje;
  • centralny zamawiający, pełnomocnik;
  • zasady udzielania zamówień publicznych;
  • status prawny Zamawiającego i wynikające z tego konsekwencje dla udzielania zamówień.
 2. Planowanie zamówień publicznych.
  • opis przedmiotu zamówienia - prawidłowe opisanie przedmiotu zamówienia, zastosowanie nazw i kodów Wspólnego Słownika Zamówień (CPV); znaki towarowe, patenty, pochodzenie przedmiotu zamówienia a rozwiązania równoważne;
  • obliczanie wartości zamówienia - zasady szacowania wartości zamówienia, dzielenie zamówienia na części - dostawy i usługi powtarzających się okresowo;
  • zamówienia wielorodzajowe;
  • warunki udziału w postępowaniu - przygotowanie opisu sposobu dokonania oceny warunków udziału w postępowaniu, prawidłowe określenie żądanych dokumentów dokumenty;
 3.  Zasady prawidłowego sporządzania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
  • ogłoszenie o zamówieniu a SIWZ;
  • tryby objęte obowiązkiem sporządzenia SIWZ;
  • obowiązkowa treść SIWZ;
  • dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu;
  • zakres informacji o podwykonawcach, zasady udostępnienia zasobów dla wykonawcy składającego ofertę
  • możliwości zmiany SIWZ;
  • pytania dotyczące wyjaśnienia SIWZ;
  • forma składania wadium i konsekwencje błędów;
  • zabezpieczenie należytego wykonania zamówienia;
  • istotne elementy umowy, wzór umowy lub projekt - zasady zmian w umowie;
  • sposób porozumiewania się z wykonawcami - zasady i możliwe rozwiązania;
  • zaliczka - wymagania i ograniczenia;
  • zabezpieczenie przed "podwójną płatnością" w robotach budowlanych.
 4. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego (czynności zamawiającego od momentu ogłoszenia do momentu składania ofert i ich prawidłowość pod kątem zgodności z prawem i zasadami udzielania zamówień).
  • wszczęcie postępowania;
  • zasady publikacji ogłoszeń;
  • procedury postępowania w zależności od wartości zamówienia i trybu;
  • dobór właściwego trybu udzielania zamówień - zagadnienie optymalnego doboru trybu udzielenia zamówienia w zależności od: ilości posiadanych środków, możliwych ram czasowych oraz "pilności" realizowanego zadania, przedmiotu zamówienia, wartości progowej;
  • zasady wyboru ofert najkorzystniejszej;
  • przedłużenie terminu związania ofertą;
  • oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
  • otwarcie ofert i czynności po otwarciu ofert w kontekście zasady jawności; procedura badania i oceny ofert dokonywana przez członków komisji przetargowych w nowym stanie prawnym: wykluczenia; odrzucenie oferty; żądanie wyjaśnień; wezwania dotyczące uzupełnienia dokumentów złożonych w ofercie; ocena ofert, punktacja; przekazywanie zawiadomień, informacji dla wykonawców; inne czynności związane z pracą komisji przetargowej realizowane przez jej członków.
  • tajemnica przedsiębiorstwa;
  • rażąco niska cena;
  • "oczywiste pomyłki i inne omyłki" - charakterystyka;
  • udział konsorcjum w postępowaniu;
  • rozwiązania problemów pojawiających się w trakcie prowadzonych postępowań; 

Ustawa o odpowiedzialności materialnej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa.


 1. Powody uchwalenia i uwarunkowania społeczne nowej ustawy odpowiedzialności urzędniczej
 2. Dotychczasowe regulacje w zakresie odpowiedzialności urzędniczej
  • odpowiedzialność majątkowa: kodeks cywilny, kodeks pracy, ustawy resortowe
  • odpowiedzialność niemajątkowa: odpowiedzialność karna, odpowiedzialność dyscyplinarna
 3. Jaki „odcinek” odpowiedzialności obejmuje nowa regulacja (porównanie z dotychczasowymi regulacjami)? Czy nowa regulacja wyłącza dotychczasowe reżimy odpowiedzialności czy się z nimi kumuluje?
 4. Przesłanki odpowiedzialności (art. 5 ustawy), w szczególności: pojęcie organu, funkcjonariusza, wina funkcjonariusza, postacie jego zachowań, kategorie spraw, które podlegają reżimowi ustawy, spowodowanie rażącego naruszenia prawa.
 5. Rażące naruszenie prawa w rozumieniu ustawy - rażące naruszenie prawa jako nieważność decyzji, decyzja bez podstawy prawnej, bezczynność, przewlekłość postępowania.
 6. Postępowanie prokuratorskie i odpowiedzialność karna za niedopełnienie obowiązku zainicjowania tego postępowania przez kierownika jednostki
 7. Granice odpowiedzialności odszkodowawczej (finansowej) przewidziane przez ustawę

Informacja publiczna.


 1. Podstawy prawne dostępu do informacji publicznej
 2. Informacja publiczna - definicja
 3. Zakres informacji podlegających udostępnieniu
 4. Udostępnienie informacji jako czynność materialno-techniczna
 5. Przykładowy wzó wniosku o udostępnienie informacji publicznej - zakres wniosku
 6. Sposób udostępniania informacji
 7. Prawo do informacji przetworzonej
 8. Zasady pobierania opłat za udostępnienie informacji publicznej
 9. Analiza tajemnic prawnie chronionych nie podlegających udostępnieniu
 10. Odmowa udostępnienia informacji - decyzja administracyjna
 11. Ustawowe powództwo w sytuacji odwołania od decyzji
 12. Przyjazny Biuletyn Informacji Publicznej - dobre praktyki

Informacje dodatkowe

Miejsce Rzeszów
Termin 02-03.07.2013
Czas trwania 16 godzin lekcyjnych
Cena za osobę 260zł/osobę
W cenę wliczono:
- materiały szkoleniowe
- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
Kontakt Agnieszka Łotowska
667-634-012