Informacja w sprawie ustawy z dnia 25 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Autor: Arkadiusz Jerzy Sputowski
Data: 20-02-2013 r.

Ustawa z dnia 25 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 228) zawiera rozwiązania postulowane przez przedstawicieli samorządu, w szczególności gmin, dotyczące zmian w przepisach o ustalaniu opłat za odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i gospodarowanie tymi odpadami. Ustawa dopuszcza stosowanie więcej niż jednej metody ustalenia opłat na obszarze gminy poprzez umożliwienie gminom wyboru różnych metod ustalania opłat dla poszczególnych części obszaru gmin (np. części wyposażonej w wodociągi - według zużycia wody, natomiast co do pozostałego obszaru - według innej metody). Ponadto ustawa wprowadza dla gmin możliwość różnicowania stawek opłat, wprowadzenia zwolnień przedmiotowych, ustanowienia dopłat dla właścicieli nieruchomości spełniających ustalone przez gminę kryteria lub określenia szczegółowych zasad ustalania opłat.

Ustawa umożliwia gminom, na mocy uchwały rady gminy, podjęcie stosownych rozstrzygnięć w przypadku chęci przejęcia od właścicieli nieruchomości obowiązku wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz ich utrzymywanie w odpowiednim stanie wraz z finansowaniem takiego przedsięwzięcia w ramach kosztów odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Jednocześnie wprowadzono możliwość finansowania przez gminy z opłat pobranych za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyposażania nieruchomości w pojemniki,a także worków do zbierania odpadów komunalnych, oraz utrzymywania ich w należytym stanie.

W celu ułatwienia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz uiszczania opłaty przez właścicieli nieruchomości, ustawa wprowadza możliwość poboru opłaty w drodze inkasa. Podejmując uchwałę w tym zakresie rada gminy wyznacza inkasentów oraz określa wysokość wynagrodzenia za inkaso.

Wprowadzono możliwość składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Rada gminy, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ułatwienia składania deklaracji, określi, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego:

  • wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, obejmujący objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego; uchwała zawiera także informację o terminach i miejscu składania deklaracji;
  • warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,w szczególności:
    • ich format elektroniczny oraz układ informacji i powiązań między nimi zgodnie z przepisami o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
    • sposób ich przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
    • rodzaje podpisu elektronicznego, którym powinny być opatrzone.

Ustawa nadaje wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta uprawnienia organu egzekucyjnego w odniesieniu do należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Identyczne uprawnienia organu egzekucyjnego do stosowania wszystkich środków egzekucyjnych,z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości, w egzekucji administracyjnej należności pieniężnych uzyskały zarządu związku międzygminnego (w przypadku przejęcia przez związek międzygminny zadań gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi).

Na mocy art. 2 ustawy z dnia 25 stycznia 2013 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wszystkie podjęte uchwały przez radę gminy zachowują swoją moc do dnia wejścia nowych uchwał lub zmiany uchwał dotychczasowych.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 2 marca 2013 r.